ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Hướng dẫn tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên Thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm

Sở Khoa Học Công Nghệ

Lĩnh vực Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

 1. 1Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ
 2. 2Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ
 3. 3Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ
 4. 4Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
 5. 5Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh
 6. 6Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)
 7. 7Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)
 8. 8Cấp giấy chứng nhận mới Doanh nghiệp khoa học và công nghệ
 9. 9Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (chuyển đổi từ tổ chức KH&CN công lập để thành lập doanh nghiệp KH&CN)

Lĩnh vực Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

 1. 1Thủ tục xét công nhận, cấp sáng kiến cấp tỉnh

Lĩnh vực Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân

 1. 1Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế