ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Hướng dẫn tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên Thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm

Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Lĩnh vực Lĩnh vực đầu tư trong nước

  1. 1Chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  2. 2Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Lĩnh vực Lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ bản

  1. 1Thẩm định Báo cáo Kinh tế kỹ thuật
  2. 2Thẩm định kế hoạch đấu thầu

Lĩnh vực Lĩnh vực đầu tư của nước ngoài (FDI)

  1. 1Thành lập chi nhánh có vốn đầu tư nước ngoài gắn với cấp giấy chứng nhận đầu tư
  2. 2Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp