ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Hướng dẫn tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên Thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm

Sở Nông Nghiệp

Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

 1. 1Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Lĩnh vực Thủy sản

 1. 1Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
 2. 2Cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá
 3. 3Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỷ thuật tàu cá
 4. 4Cấp Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá
 5. 5Gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản

Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 1. 1Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản
 2. 2Đăng ký lần đầu xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
 3. 3Đăng ký lại xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
 4. 4Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết thời hạn hiệu lực)

Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y

 1. 1Kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
 2. 2Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
 3. 3Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

Lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm

 1. 1Thẩm định và phê duyệt phương án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp

Lĩnh vực Kế hoạch Tài chính

 1. 1Đầu tư mô hình khuyến nông