cap quang fpt

Thống kê xử lý hồ sơ theo đơn vị năm 2019

Sở Thông tin và Truyền thông

Connect Error

Sở Y tế

Tiếp nhận:

Giải quyết:

hoàn thành

+ Thủ tục mức độ 2: 100% thủ tục.

+ Thủ tục mức độ 3: 64 thủ tục.

Chi tiết tháng | Chi tiết lĩnh vực

Sở Kế hoạch và Đầu tư