ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Hướng dẫn tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên Thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm

Huyện Kỳ Anh

Lĩnh vực Xây dựng

  1. 1Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
  2. 2Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường