ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Hướng dẫn tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên Thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm

Sở Nội Vụ

Lĩnh vực Hội, Tổ chức PCP

  1. 1Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh
  2. 2Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh
  3. 3Đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Lĩnh vực CBCC VC NN

  1. 1Tiếp nhận về trợ cấp thường xuyên cho cán bộ xã nghỉ việc theo Quyết định số 130/CP và 111/HĐBT
  2. 2Chuyển đi về trợ cấp thường xuyên cho cán bộ xã nghỉ việc theo Quyết định số 130/CP và 111/HĐBT.
  3. 3Thủ tục thi nâng ngạch công chức

Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng

  1. 1Đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  2. 2Cấp giấy chứng nhận, xác nhận thành tích tham gia kháng chiến
  3. 3Trình khen thưởng phong trào, chuyên đề, đột xuất

Lĩnh vực Tôn giáo

  1. 1Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử