cap quang fpt
Cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức đang sử dụng đất thuộc đối tượng phải thuê đất nhưng chưa chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013
Cơ quan thực hiệnSở Tài nguyên và Môi trường
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcĐất đai
Cách thức thực hiện- Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. - Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.
Thời hạn giải quyếtKhông quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính; cụ thể: - Sở Tài nguyên và Môi trường: 08 ngày; - Ủy ban nhân dân tỉnh: 03 ngày; - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh: 03 ngày; - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa: 01 ngày (0,5 ngày tiếp nhận và 0,5 ngày trả kết quả).
Ðối tượng thực hiệnTổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.
Kết quả thực hiện- Quyết định hành chính. - Hợp đồng thuê đất. - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Lệ phí

  .

- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

  + Dưới 1ha: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

  + Từ 1ha đến dưới 5ha: 2.000.000 đồng/hồ sơ.

  + Từ 5ha đến dưới 10 ha: 3.000.000 đồng/hồ sơ.

  + Trên 10ha: 5.000.000 đồng/hồ sơ.

  - Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 80.000 đồng/GCN

Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

- Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 25/7/2007 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu, tỷ lệ phần trăm trích để lại cho đơn vị thu một số loại phí, lệ phí; phân bổ phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Văn bản số 2206/UBND-NL2 ngày 19/5/2015 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cấp về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Hồ sơ sau khi tiếp nhận được chuyển đến phòng chuyên môn thuộc Sở.

Bước 2: Phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện các công việc sau:

          - Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương nơi có đất tổ chức kiểm tra xác minh thực địa; xác minh nguồn gốc sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tình trang tranh chấp lấn chiếm đất đai.

- Trường hợp không đủ điều kiện thì làm văn bản nêu rõ lý do và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ; trường hợp đủ điều kiện lập văn bản trình UBND tỉnh ký Quyết định cho thuê đất, làm văn bản gửi Cơ quan Thuế để xác định đơn giá thuê đất. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, Cơ quan Thuế có trách nhiệm xác định đơn giá thuê đất và gửi kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường để ký hợp đồng thuê đất.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh thực hiện chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và in Giấy chứng nhận chuyển phòng chuyên môn để trình Lãnh đạo Sở ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thông báo cho người sử dụng đất nộp phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, lệ phí cấp Giấy chứng nhận.

Bước 3: Chuyển kết quả thực hiện cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trao cho người nộp hồ sơ sau khi hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

Thành phần hồ sơ

1) Đơn xin thuê đất (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

2) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK (kèm theo các mẫu số 04b/ĐK, 04c/ĐK nếu có). 

3) Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất (theo Mẫu số 08a/ĐK).

4) Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất nếu có (bản sao một trong các giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực hoặc bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao hoặc bản chính).

5) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Hà Tĩnh có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin công nhận quyền sử dụng đất. 

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ).
Trình tự thực hiện