cap quang fpt
Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Cơ quan thực hiệnSở Tài nguyên và Môi trường
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcĐất đai
Cách thức thực hiện- Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. - Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.
Thời hạn giải quyếtKhông quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính tại cơ quan Thuế), cụ thể: - Sở Tài nguyên và Môi trường: 03 ngày. - Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh: 03 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa: 01 ngày (0,5 ngày tiếp nhận và 0,5 ngày trả kết quả).
Ðối tượng thực hiệnTổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.
Kết quả thực hiện- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý. - Giấy chứng nhận cấp mới hoặc Giấy chứng nhận đã xác nhận thay đổi.
Lệ phí

- Đăng ký biến động trên Giấy chứng nhận: 25.000 đồng/lần.

 - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 80.000 đồng/GCN.

 - Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: 400.000 đồng/GCN.

Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.         

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về GCNQSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

- Thông tư 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính về hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Thông tư 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; lấy ý kiến của người nộp hồ sơ về nhu cầu chỉnh lý biến động trên Giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp Giấy chứng nhận mới để ghi vào phiếu tiếp nhận hồ sơ; trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh.

          Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh thực hiện các công việc sau:

          - Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất;

- Kiểm tra hồ sơ; trường hợp đủ điều kiện thì chuyển thông tin địa chính cho cơ quan Thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; đồng thời gửi cho người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để biết; trường hợp không đủ điều kiện giải quyết thì làm văn bản nêu rõ lý do và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

          - Sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp; chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất (nếu có).

  - Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận thì in giấy chứng nhận trình Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:

          - Giao phòng chuyên môn kiểm tra soát xét hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; ký lại hợp đồng thuê đất sau khi Cơ quan Thuế xác định đơn giá thuê đất.

          - Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh để thông báo cho người được cấp giấy nộp phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận; thực hiện chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; thu hồi bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp để quản lý (nếu có).

Bước 4: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh chuyển kết quả thực hiện cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho người nộp hồ sơ sau khi hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có). 

Thành phần hồ sơ

1) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK.

2) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

3) Hợp đồng thuê đất đã lập.

4) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ).
Trình tự thực hiện