cap quang fpt
Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi
Cơ quan thực hiệnSở Kế Hoạch và Đầu Tư
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcBưu chính viễn thông
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnTổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiệnQuyết định phê duyệt.
Lệ phí

- Lệ phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

-  Phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

=

Tổng mức đầu tư

được phê duyệt

x

Mức thu

Phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thiphải thu tối đa không quá 150.000.000 (Một trăm năm mươi triệu) đồng/dự án.

Căn cứ pháp lý

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày /12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2014 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

- Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trình tự thực hiện

- Bước 1. Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ, in giấy biên nhận nếu hồ sơ đúng đủ và hợp lệ, hướng dẫn Chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn thẩm định trình Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký quyết định phê duyệt hoặc tờ trình đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt kèm theo dự thảo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

- Bước 3. Đến ngày hẹn, Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh.

Thành phần hồ sơ

- Tờ trình xin thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư (Bản chính).

- Thuyết minh dự án đầu tư (Bản chính).

- Thuyết minh tính toán thiết kế cơ sở (Bản chính).

- Hồ sơ khảo sát địa chất, địa hình; thiết kế cơ sở (Bản chính).

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ- 02 (bộ) đối với dự án sử dụng vốn trong nước; - 03 (bộ) đối với dự án sử dụng vốn ODA.
Trình tự thực hiện

Không